Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku

Statut

STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KŁECKU

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kłecku zwany dalej M-GOK Kłecko jest samorządową instytucją kultury

§ 2

Prawną podstawę funkcjonowania M-GOK Kłecko stanowią:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123,

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 13, poz 74 ze zmianami),

3. Niniejszy statut.

§ 3

1. Siedziba M-GOK Kłecko mieści się w Kłecku przy ul. Gnieźnieńskiej 8.

2. Podstawowym obszarem działania M-GOK Kłecko jest Gmina Kłecko.

§ 4

1. Organem założycielskim zwanym dalej organizatorem M-GOK Kłecko jest Gmina Kłecko.

2. M-GOK Kłecko jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 5

Podstawowym celem M-GOK Kłecko jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej zainteresowania i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości jak również promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

§ 6

Do zadań M-GOK Kłecko w zakresie tworzenia wartości kulturalnych należy:

1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy poprzez organizowanie spektakli, koncertów, konkursów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych, a także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a zwłaszcza: a) zespołów tanecznych, b) zespołów muzycznych, c) zespołów folklorystycznych, d) zespołów żywego słowa, e) innych zespołów wynikających z potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

3. Współdziałanie z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,

4. prowadzenie współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi w Europie,

5. prowadzenie działalności kinowej,

6. gromadzenie i dokumentowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

7. tworzenie warunków dla rozwoju rękodzieła ludowego i artystycznego,

8. organizowanie imprez plenerowych, rekreacyjnych itp.,

9. kultywowanie tradycji regionalnych,

10. utrzymywanie kontaktów i udzielenie pomocy twórcom ludowym, zespołom regionalnym, folklorystycznym itp.,

11. działalność instruktażowo – metodyczna,

12. opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Miasta i Gminy Kłecko,

ROZDZIAŁ III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

M-GOK Kłecko kieruje, reprezentuje go na zewnątrz oraz działa w jego imieniu dyrektor.

§ 8

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Kłecko.

2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora M-GOK Kłecko jest Burmistrz Gminy Kłecko.

§ 9

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz dokonuje podziału zadań i określa szczegółowe zakresy czynności.

§ 10

1. Organizację wewnętrzną M-GOK Kłecko określa regulamin organizacyjny po zasięgnięciu opinii organizatora art. 13 st.2

2. Dyrektor M-GOK Kłecko może powołać na czas festiwali i imprez ponadregionalnych ich dyrekcję

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA M-GOK KŁECKO

§ 11

1. M-GOK Kłecko gospodaruje samodzielnie przydzielona i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. M-GOK Kłecko może nabywać środki trwałe.

3. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK Kłecko jest plan działalności Domu Kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy Kłecko. 4. Plan działalności M-GOK Kłecko zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 12

1. M-GOK Kłecko pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązanie z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami M-GOK Kłecko są dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży skladników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu ustawy z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Z 1999 r. Nr 98, poz. 1150) oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

3. M-GOK Kłecko może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach z działalności gospodarczej M-GOK Kłecko przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.

§ 13

1. Wartość majątku M-GOK Kłecko odzwierciedla fundusz Domu Kultury, który odpowiada wartości majątku wydzierżawionego domowi kultury i nabytego mienia.

2. Fundusz M-GOK Kłecko zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku M-GOK Kłecko, będących skutkiem: a) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów, b) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów.

3. Fundusz M-GOK Kłecko zwiększa się o: a) amortyzację majątku trwałego, b) dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju M-GOK Kłecko, c) zysk pozostający w dyspozycji M-GOK Kłecko, d) środki z innych źródeł.

4. Fundusz M-GOK Kłecko zmniejsza się o: a) straty bilansowe, b) umorzenie majątku trwałego, c) finansowanie inwestycji, d) inne zmniejszenia.

§ 14

1. M-GOK Kłecko tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. M-GOK Kłecko może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy M-GOK Kłecko.

§ 15

Zasady wynagradzania pracowników M-GOK Kłecko oraz prowadzenia rachunkowości określają odrębne przepisy.

§ 16

1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

2. Przekształcenia, podziału i likwidacji M-GOK Kłecko może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 17

M-GOK Kłecko używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

Bądź na bieżąco na

            

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Pogoda